x edellinen sivu


Soteria ry.

Säännöt

I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soteria ry. josta näissä säännöissä käytetään nimeä Soteria. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2 § Yhdistyksen tarkoitus Soterian tarkoituksena on edistää ihmisen psyko-sosiaalista ja hengellistä eheytymistä ja hyvinvointia. Yhdistyksen toiminta- ajatus pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja apostoliseen uskontunnustukseen. 3 § Yhdistyksen toiminta Tarkoitustaan Soteria toteuttaa järjestämällä: 1. sielunhoito- ja terapiatoimintaa - sielunhoitopalveluja, esim. sielunhoidollista ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä rippikeskusteluja - terapeuttista neuvontaa, tukea ja korkeintaan omakustannushintaista psykoterapiaa 2. vapaaehtois- ja vertaisryhmätoimintaa 3. koulutusta ja työnohjausneuvontaa 4. tiedotusta ja alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Soteria toimii yhteistyössä muiden järjestöjen, seurakuntien sekä kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Toimintansa tukemiseksi Soterialla on oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, perustaa ja kartuttaa rahastoja, kerätä jäsenmaksuja sekä järjestää rahankeräyksiä ja myyjäisiä asianmukaisen luvan saatuaan. Soterialla on oikeus omistaa ja hallita toimintaansa liittyvää kiinteää ja irtainta omaisuutta. Soteria voi liittyä jäseneksi sen tarkoitusta edistäviin oikeuskelpoisiin yhteisöihin tai tukea niiden toimintaa. II JÄSENKUNTA 4 § Jäsenet Soterian varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta Soterian hallitus. 5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota Soterian jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Soterian hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 6 § Liittymis- ja jäsenmaksu Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Liittymismaksua ei peritä henkilöjäseniltä. III HALLINTO 7 § Hallitus Soterian asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä työntekijät. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluvat: 1. Panna toimeen Soterian kokousten päätökset. 2. Johtaa Soterian toimintaa. 3. Kutsua koolle Soterian kokoukset ja valmistella niiden asiat. 4. Ottaa Soterian palvelukseen työntekijät ja määrätä heidän palkkionsa. 5. Tehdä toimintakertomus ja tilinpäätös Soterian toiminnasta ja varoista. 6. Valita tarvittavat alaisuudessaan toimivat toimikunnat ja valiokunnat. 7. Tehdä henkilöstöhallintoa varten johtosääntö sekä tehdä muut tarvittavat johtosäännöt. 8. Valvoa Soterian toiminnan laatutasoa. 9. Hoitaa muita Soteriaa koskevia asioita. 8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Soterian nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä toiminnanjohtajan kirjoittamaan nimen yksin. 9 § Tilikausi ja tilintarkastus Soterian tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tai tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 10 § Yhdistyksen kokoukset Soteria pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä, varsinaisen oikeuskelpoisen yhteisöjäsenen valtuuttamalla edustajalla yksi ääni. Kannattavalla henkilöjäsenellä sekä kannattavan oikeuskelpoisen yhteisöjäsenen valtuuttamalla edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Soterian hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. 12 § Kevät- ja syyskokoukset Soterian syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan- tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. IV SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 13 § Sääntöjen muuttaminen Päätös Soterian sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 14 § Yhdistyksen purkaminen ja toiminnan lopettaminen Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous päättää yhdistyksen varojen käytöstä Soterian toiminta-ajatuksen ja tarkoituksen mukaisesti. edellinen sivu ylös